Emne: Masseproduktion af svin. Grisefabrikker med etisk ansvarlighed.

Gruppe: 4

Fra kl. 13.20 til kl. 14.45

Initiativtager:

Georg Garth-Grüner

Deltagere:

 
Mødeindhold:

Mødet tog udgangspunkt i de stadigt større krav til svineproducenterne i forbindelse med miljø, dyrevelfærd og rentabilitet.

Diskussions-
oplægget var flg.:

Tilskynd fra politisk hold svineproducenter til at danne andelsselskaber med en stor samlet svineproduktion der tilsvarer kapaciteten på gylleseparationsanlægene. Det store produktionsvolumen vil sikre rentabilitet og give mulighed for effektiv kontrol. Produktionsenhederne skal have høj dyrevelfærd og etableres samlet som multisites således smittefare minimeres. Med vand fra separationsprocessen skal der gennemføres udskylninger og lugtgener skal elimineres. Enhederne skal placeres i det åbne land under størst mulig hensynstagen til landskabelige værdier samt naboer, og skal afskærmes med beplantning.

Dis kussions-
indholdet resumeret:
 • Vi skal behandle vores omgivelser ordentligt med mindre vi skal reguleres ihjel.

 • Etisk ansvarlighed betyder ansvarlighed i forhold til hele samfundets normer og rimelige forventninger.

 • Hvor vi end udvikler os hen skal rentabiliteten følge med. Ellers er etik og idealer utopi.

 • Politikerne gør p.t. kun meget lidt, så initiativer og demonstrationscases skal komme fra private.

 • Et tiltag er dog sket: Sikret høj Kwh-pris ved biogasproduktion af elektricitet.

 • Landbrugets valutaindtjeningsargument interesserer ikke forbrugerne.

 • Det statslige administrationsapparat er ofte en belastning der hæmmer konstruktivt initiativ.

 • Landbruget behøver succeshistorier indenfor gylleseparation. Måske om 3-5 år.

 • Efterhånden som gylleseparation bliver en velafprøvet mulighed vil producenter formentlig slå sig sammen om anlæg og transportere gyllen hertil. Dette kunne være et skridt på vejen mod større sammenbyggede enheder.

 • Det er naivt at forvente gylleseparation uden et decideret affaldsstof. Hvordan skal dette håndteres.

 • Al griseproduktion hører hjemme i det åbne land i stedet for i kanten af landsbyerne.

 • Hvis vi i Danmark satser på smågriseproduktion og lader østeuropæerne fede op kan vi forurene mindre og specialisere os. Hvis polakkerne skal fede op lukker vores slagterier.

 • Tidlig separering er ikke et gangbart alternativ til de store anlæg i test.

 • Det er nødvendigt med oprydning i landbrugsbygningsmassen.

 •  De gamle udslidte og ubrugte bygninger skal ned.

Diskussions-
indholdet konkluderet:

 • Støtteordninger og yderligere kompleksitet i reguleringerne er ikke vejen frem.
 • Let definerbare rammer for en samfundsmæssig bæredygtig svineproduktion er derimod.
 • Giv landbruget en gulerod i form af løfte om tilladelser til stor-/megadrift  såfremt strenge krav til miljø og dyrevelfærd overholdes. Svineproducenterne og udstyrsproducenterne vil hurtigt omstille sig til endog meget strenge miljø- og dyrevelfærdskrav såfremt guleroden er til at forstå.

  

SVINEPRODUCENTERNE KAN OG VIL MEGET MERE,

MEN GULERODEN SKAL VÆRE TIL AT FORSTÅ!